© WTC Niel - Alle rechten voorbehouden  -  Laatste update 20/06/2024  -  Algemene voorwaarden  -  Privacy beleid9


  Nieuwsberichten


* Clubrit Herentals

* Afstand circa 110 km
* Vertrek A ploeg om 08u30 lokaal Sporthal Niel
* Vertrek B ploeg om 09u00 lokaal Sporthal Niel.

Zondag 23 juni 2024

Clubreglement
1. WTC Niel heeft als doel de leden de gelegenheid te bieden hun fietshobby op een aangename, georganiseerde manier, in groep, uit te oefenen.

2. De vereniging heeft een neutraal karakter en staat buiten elk politiek en filosofisch gebeuren.

3. De financiering gebeurt via sponsoring en de organisatie van activiteiten. De opbrengsten hiervan komen ten goede aan de vereniging.

4. Het dagelijks bestuur bestaat uit : voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, penningmeester en bestuursleden.

5. Het dagelijks bestuur vergadert op verzoek van de voorzitter of op vraag van twee leden van het dagelijks bestuur.

6. Beslissingen worden genomen bij eenvoudige meerderheid. Bij staking van stemmen is de stem van de voorzitter doorslaggevend.

7. De verslagen van de bestuursvergaderingen worden in een map bewaard en zijn ter inzage van de leden.

8. De leden van het dagelijks bestuur zijn herkiesbaar wanneer er bezwaren zijn of wanneer een bestuurslid ontslag neemt.

9. Het dagelijks bestuur vergadert minimum drie keer per jaar.

10. De bankrekening wordt door de penningmeester beheerd. De hiernavolgende personen hebben volmacht :

– de voorzitter

– de secretaris

– de penningmeester

           Er dienen steeds twee personen te ondertekenen.

11. Artikel 12 tot en met 24 kunnen, indien nodig, door het dagelijks bestuur aangepast worden.

12. Het seizoen start de eerste zondag van maart en eindigt de laatste zondag van oktober.

13. Vanaf de start van het seizoen zullen de clubritten van het ganse seizoen worden meegedeeld.

14. De wegkapiteins worden tijdens de algemene vergadering voor de start van het seizoen meegedeeld. Deze personen dienen hun armband “wegkapitein” te dragen. Dit geldt voor de kapiteins die vooraan rijden alsook voor deze die achteraan rijden.

15. Bij de clubritten wordt het groepstempo geregeld door de aangeduide wegkapiteins.

16. Voor het vertrek van elke rit dient een blad getekend te worden door de meerijdende clubleden. Dit blad wordt ook meegenomen tijdens de rit.

17. Alle leden moeten steeds de wegcode eerbiedigen.

18. De leden zijn verplicht de clubkleding te dragen tijdens de clubritten vermeld op de jaarkalender.

19. Het lidgeld wordt jaarlijks bepaald op de algemene vergadering. De verzekering gebeurt door de VWB volgens hun tarieven.

20. Nieuwe leden kunnen pas tot de club toetreden na aanvaarding door het dagelijks bestuur. Vooraleer een beoordeling uit te spreken, dienen zijn twee à driemaal mee te rijden tijdens clubritten.

21. De sponsoring van de clubkledij loopt over vier seizoenen (2022 tot en met 2025). De leden zijn verplicht per seizoen 15 clubritten te rijden.

22. Bij een ongeval of onherstelbare schade aan de fiets tijdens de clubrit, heeft het lid recht op een volledig gereden clubrit op voorwaarde dat bij aanvang van de clubrit de fiets in orde is en geen gebreken vertonen die tijdens de clubrit aanleiding geven tot de onherstelbare fietsschade. Helm dient tijdens de clubritten verplicht gedragen te worden.

23. De leden die 15 ritten rijden per seizoen hebben recht op 20 euro per seizoen. Vanaf seizoen 2018 : 15 ritten = 20 euro, 20 ritten = 25 euro, 25 ritten = 30 euro, 30 ritten = 35 euro, 35 ritten = 40 euro, 40 ritten = 45 euro, 45 ritten = 50 euro. Na afloop van de sponsorperiode zullen de gespaarde gelden gespendeerd worden voor de aankoop van nieuwe kledij. Deze gelden worden onder geen enkel beding uitbetaald aan de leden.

24. Het bestuur en de leden kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor lichamelijke en/of materiële schade als gevolg van gebeurlijke ongevallen.

25. Het clubreglement, algemene voorwaarden en privacy beleid staat ter beschikking op de website en op papier. De leden worden geacht kennis te nemen van de inhoud hiervan.